Buku ini berawal dari hasil pengamatan dan pengabdian secara langsung kepada masyarakat di Kampung Pelawad Mandiri Serang Banten oleh penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS tahun 2020. Tiada lain pada dasarnya selain memperoleh pengalaman berharga juga menjadi tempat pembelajaran yang nyata di lingkungan masyarakat. Gagasan-gagasan yang reflektif ini adalah cara pandang mahasiswaContinue Reading

Kata kewarisan berasal dari kata waris, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal. Al-mawaris adalah disiplin ilmu islam yang mengatur pembagian harta warisan kepada sesiapa yang berhak mendapatkannya. Kewarisan dalam hukum Islam kewarisan disebut Ilmu Faraidh. Kadang disebut juga Mawaris.Continue Reading

Pendidikan akhlak merupakan soko guru kehidupan yang  mempunyai peranan sangat penting dalam menciptakan kedamaian. Nilai-nilai akhlak Qur’ani dalam pemikiran-pemikiran Syaikh Nawawi, kaitannya mengenai pendidikan akhlak dalam Tafsir Munir /Marah Labid layak dibahas dan dipelajari. Dalam hubungan ini merupakan studi kajian Tarbawi Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani. Di dalamnya dikupas kandungan kajianContinue Reading

Penelitian ini bertajuk Resepsi Al-Qur’an dan Bentuk Spiritualitas Jawa Modern dengan kajian Praktik Mujahadah dan Semaan al-Qur’an MANTAB Purbojati Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Pembahasan resepsi al-Qur’an masuk pada ranah kajian Sosial-Humaniora. Bentuk spiritualitas melalui mujahadah dan semaan al-Qur’an di lingkungan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sudah berlangsung semenjak Sri Sultan Hamengkubuwono X naikContinue Reading

Persoalan teologi dalam Islam pada awalnya dipicu oleh persoalan-persoalan yang terjadi dalam lapangan politik. Agak aneh kiranya jika dikatakan bahwa dalam Islam, sebagai agama, persoalan yang pertama kali timbul adalah dalam bidang politik. Tapi persoalan politik ini segera meningkat menjadi persoalan teologi. Tema teologi yang pertama kali muncul adalah persoalanContinue Reading